Приключиха дейностите по проект за повишаване на производствения капацитет на МАРС Армор

26 юли 2018, Костинброд

Приключиха дейностите по проект „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „МАРС Армор” ООД чрез внедряване на иновативни технологии и оборудване в предприятието в гр. Костинброд. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той стартира на 18 януари 2017 г., със срок на изпълнение до 18 юли 2018 г.  Беше организиран информационен ден на 04.05.2018 г. в Конферентна зала на предприятието „МАРС Армор“ ООД, и закупеното оборудване бе показано на присъстващите, както и на служителите на МАРС Армор ООД.

Обща стойност: 2 850 000 лв., от които 847 875 лв. европейско и 149 625 лв. национално съфинансиране. На специално проведен информационен ден бяха отчетени дейностите по проекта. С реализацията му е придобито ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт – Машина за предварително импрегниран материал.

В резултат, в „МАРС Армор” ООД  е внедрена нова технология за подобряване на производствения процес, така и за създаването и използването на иновативен за световния пазар продукт – композитни материали на базата на арамидни влакна, стъкло-влакна и карбонови влакна, импрегнирани с термопластични или фенолни смоли. Дейностите по проекта са пряко обвързани с цялостната визия за развитие на предприятието в средносрочен и дългосрочен план. Новият метод за производство чрез предварително импрегниран материал се състои, както от прилагането на нови процентни съотношения между избраната смола и нови добавки и компоненти, така и подходящ баланс между дебелина на покриване, температури на осушаване и скорост на нанасяне. В резултат на използването на посочения метод ще се произвежда иновативен материал, който допринася получаваната композитна структура да има:

  • По-добра балистична устойчивост за определена площ на плътност;
  • Намаление в динамичната остатъчна деформация;
  • Намаление на теглото на получаваните композитни продукти за постигане на една и съща защита от стандартизираните заплахи от късо нарезно стрелково оръжие.

„МАРС Армор” ООД има ясна визия за възходящо развитие, която се гради на принципите на постоянно надграждане и оптимизация на производствените процеси, задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и затвърждаване на положителния имидж на световния пазар.

Закупуването и пускането в експлоатация на машините и съоръженията по проекта, в комбинация с подобряване на пазарните позиции и разширяване на пазарния дял ще доведат до комплексна положителна промяна в предприятието. Инвестицията в материални активи е пряко свързана с разширяване на дейността и капацитета на „МАРС Армор” ООД.