В МАРС Армор се проведе информационен ден за иновациите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

5 май 2018, Костинброд

По реализацията на проект BG16RFOP002-1.001-0016-C01 „Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на Марс Армор ООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше организиран информационен ден на 04.05.2018 г. в Конферентна зала на предприятието „МАРС Армор“ ООД.

Дейностите по проекта са пряко обвързани с цялостната визия на предприятието в средносрочен и дългосрочен план. „МАРС Армор“ ООД има ясна визия за възходящото развитие, която се гради на принципите на постянно надграждане и оптимизация на производствените процеси, задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и затвърждаване на положителния ни имидж на световния пазар. Закупуването и пускането в експлоатация на предвидената в рамките на проекта машина и разширяването на пазарния дял ще доведат до комплексна положителна промяна в предприятието.

Инвестициите са пряко свързани с утвърждаването на „МАРС Армор” ООД в няколко направления:

  • Цялостно подобряване на производствения процес и повишаване на конкурентоспособността на ,,Марс Армор”ООД;
  • Внедряване на изцяло иновативен за световния пазар продукт – Композитен материал с ново свързващо вещество;
  • Увеличаване на производствения капацитет и респективно увеличаване обема на реализираната продукция;
  • Пазарна реализация на продукта и подобряване на пазарните позиции;
  • Развитие на експортния потенциал на предприятието и реализиране на износ.